Tạ Quang Bửu (1910–1986) là giáo sư, nhà khoa học Việt Nam, ngư... - dofaq.co
tạ quang bửu

Tạ Quang Bửu (1910–1986) là giáo sư, nhà khoa học Việt Nam, ngư...

wikipedia - 13 Aug 2019
Tạ Quang Bửu (1910–1986) là giáo sư, nhà khoa học Việt Nam, người đặt nền móng cho lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đại biểu Quốc hội từ khoá I đến khóa VI (1946–1981).

What's New