งบประมาณแผ่นดินของไทยสำหรับปีงบประมาณ 2563 ซึ่งกินเวลาตั้งแต่วั... - dofaq.co
สมุนไพร

งบประมาณแผ่นดินของไทยสำหรับปีงบประมาณ 2563 ซึ่งกินเวลาตั้งแต่วั...

wikipedia - 06 Feb 2023
งบประมาณแผ่นดินของไทยสำหรับปีงบประมาณ 2563 ซึ่งกินเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เป็นงบประมาณแผ่นดินแรกที่คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 62 (ประยุทธ์ 2) เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 โดยเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ในวาระแรกในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

What's New