รองศาสตราจารย์ กฤษติกา คงสมพงษ์ (เกิด 8 กันยายน พ.ศ. 2508) เป็น... - dofaq.co
จำนวนเฉพาะ

รองศาสตราจารย์ กฤษติกา คงสมพงษ์ (เกิด 8 กันยายน พ.ศ. 2508) เป็น...

wikipedia - 22 Jan 2022
รองศาสตราจารย์ กฤษติกา คงสมพงษ์ (เกิด 8 กันยายน พ.ศ. 2508) เป็นนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก, อาจารย์ประจำสาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง[1] อาจารย์พิเศษสาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อดีตพิธีกรรายการกำจัดจุดอ่อนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และรายการลูกใครหว่า อีกทั้งได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรอยู่บ่อยครั้ง

What's New