อำเภอ (อักษรโรมัน: Amphoe) เป็นหน่วยการปกครองระดับที่สองใน... - dofaq.co
การทุจริตทางการเมือง

อำเภอ (อักษรโรมัน: Amphoe) เป็นหน่วยการปกครองระดับที่สองใน...

wikipedia - 21 Jan 2022
อำเภอ (อักษรโรมัน: Amphoe) เป็นหน่วยการปกครองระดับที่สองในประเทศไทย ลำดับรองมาจากจังหวัด จัดตั้งขึ้นโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีนายอำเภอ เป็นหัวหน้าปกครอง โดยในแต่ละอำเภอจะแบ่งส่วนย่อยออกเป็น ตำบล

What's New